Algemene Voorwaarden

JixiL Hosting - Algemene Voorwaarden

Datum: 14-04-2018

De belangrijkste regels zijn:
 • Pornografische inhoud is niet toegestaan.
 • Geen warez/hacking/phishing sites.
 • Geen massa-mailing (het account wordt automatisch geschorst als je grote hoeveelheden e-mail probeert te versturen).
 • Je kunt geen bestands- of foto sharing sites hosten.
 • Website chat, proxies en download scripts zijn niet toegestaan.
 • Paid-to-surf, auto-surf, buxto en andere, vergelijkbare scripts zijn niet toegestaan.
 • Je mag geen spelletjes zoals ogame, mafia enzovoorts bij ons hosten.
 • Gekraakte software zoals IP.Boards, vBulletin of Datalife engine zijn niet toegestaan.
 • Een account mag niet gebruikt worden om alleen bestanden op te slaan. Alle websites moeten normale inhoud hebben.
 • Sites gerelateerd aan torrents/trackers mogen niet gehost worden.
Je zult de dienst niet gebruiken voor:
 • uploaden, plaatsen, e-mailen, versturen of anderzijds beschikbaar maken van Inhoud die illegaal, schadelijk, dreigend, grof, storend, onrechtmatig, lasterlijk, vulgair, obsceen, smadelijk, inbreukmakend op iemands privacy, haatdragend of racistisch, etnisch of anderszins verwerpelijk is;
 • minderjarigen schaden op welke manier dan ook;
 • het imiteren van een persoon of entiteit.
 • smeden headers of het manipuleren van identificatoren, teneinde de oorsprong van Content die via de dienst te verbergen;
 • uploaden, plaatsen, e-mailen, versturen of anderzijds beschikbaar maken van alle inhoud die u niet het recht hebben om beschikbaar te maken onder enige wet of contractuele of fiduciaire relaties (zoals voorkennis, leerde eigendommen, vertrouwelijke gegevens of openbaar gemaakt als onderdeel van een arbeidsrelatie of krachtens een geheimhoudingsovereenkomst);
 • uploaden, plaatsen, e-mail, versturen of anderzijds beschikbaar maken van inhoud die een patent, handelsmerk, handelsgeheim, auteursrecht of andere eigendomsrechten van een andere partij schend.
 • uploaden, plaatsen, e-mailen, versturen of anderzijds beschikbaar maken van ongewenste of niet toegestane advertenties, promotiematerial, ongewenste e-mail, spam, kettingbrieven, piramidesystemen of een andere vorm van aandringen tenzij het gaat over de gebieden (zoals shopping) die ontwikkeld zijn voor dat doeleinde;
 • uploaden, plaatsen, e-mailen, versturen of anderzijds beschikbaar maken van materiaal die software virussen of andere computercode, bestanden of programma's bevat ontworpen om te onderbreken, vernietigen of beperken van de functionaliteit van computersoftware of-hardware of telecommunicatieapparatuur;
 • uploaden, plaatsen, e-mailen, versturen of anderzijds beschikbaar maken van materiaal van het type uitzending/streaming.
 • belemmeren of verstoren van de dienst of de servers of netwerken verbonden aan de dienst of het overtreden van regels, procedures, beleid of reglementen van netwerken verbonden aan de dienst;
 • al dan niet opzettelijk schenden van toepasselijke lokale, provinciale, nationale of internationale wetgeving.
 • bieden materiële ondersteuning of middelen (of naar de aard, locatie, bron of eigendom van materiële ondersteuning of middelen te verbergen of verhullen) om het even welke organisatie (s) door de Verenigde Staten de overheid aangewezen als een buitenlandse terroristische organisatie.
 • "stalken" of anderszins lastig te vallen, en/of
 • uploaden, plaatsen, e-mailen, versturen of anderzijds materiaal verspreiden voor bestandsdistributie, doorsturen of streamen.
 • verzamelen of opslaan van persoonlijke gegevens over andere gebruikers in relatie met het verboden gedrag en activiteiten zoals uiteengezet in de paragrafen 1 tot en met 14 hierboven.
 

Toepasselijkheid

 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op – en maken onlosmakelijk deel uit van – iedere aanbieding, offerte en overeenkomst die betrekking heeft op door JixiL Hosting gevestigd te Hoogezand verder te noemen “aanbieder”, te leveren producten van welke aard dan ook, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.
 • In deze algemene voorwaarden wordt met "de klant" bedoeld: iedere (rechts)persoon die bij of via aanbieder goederen bestelt en/of koopt.
 • Van deze voorwaarden kan slechts worden afgeweken indien partijen dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

Totstandkoming en wijziging overeenkomst

 • Alle aanbiedingen en offertes door aanbieder, in welke vorm ook gedaan, zijn vrijblijvend tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is opgenomen. Eerst door schriftelijke (order)bevestiging van aanbieder of door feitelijke uitvoering door aanbieder komt een overeenkomst tot stand.
 • Alle aanduidingen in aanbiedingen, offertes of overeenkomsten en de bijlagen daarbij, zoals afbeeldingen, tekeningen, maten, gewichten, rendementen en kleuren en daarnaast de eigenschappen van eventueel verstrekte proefexemplaren strekken slechts ter indicatie. Geringe afwijkingen komen derhalve niet voor rekening en risico van aanbieder.
 • Kennelijke verschrijvingen of vergissingen in de aanbiedingen van aanbieder ontheffen haar van de nakomingsplicht en/of eventuele verplichtingen tot schadevergoeding daaruit voortvloeiend, ook na de totstandkoming van de overeenkomst.

Uitvoering van de overeenkomst

 • Levering vindt plaats volgens de geldende Incoterm: Ex Works (af fabriek). Indien de klant afname op het overeengekomen moment weigert, of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is aanbieder gerechtigd de producten voor rekening en risico van de klant op te slaan.
 • Goederen gelden als geleverd, zodra aanbieder de klant ervan in kennis heeft gesteld dat de zaken, al dan niet nog geheel of gedeeltelijk te monteren, bij aanbieder of bij een derde klaar staan om door de klant te worden afgehaald of om in opdracht van de klant te worden verzonden. Vanaf het moment van levering komen de geleverde zaken voor risico van de klant.
 • Indien partijen uitdrukkelijk overeenkomen dat aanbieder het transport van de producten verzorgt, zijn zowel de kosten als het risico van verlies of schade tijdens het transport voor rekening van de klant.
 • De opgave van leveringstermijnen in aanbiedingen, offertes, overeenkomsten of anderszins wordt door aanbieder steeds naar beste weten gedaan en deze termijnen zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen, doch zij zijn niet bindend.

Prijzen

 • Alle prijzen zijn in euro’s en zijn exclusief omzetbelasting en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd. Eventuele bijzondere extra kosten betrekking hebbend op de import en/of inklaring van door aanbieder aan de klant te leveren zaken zijn niet bij de prijs inbegrepen en zijn derhalve voor rekening van de klant.
 • De in de aanbiedingen van aanbieder weergegeven bedragen zijn gebaseerd op de tijdens de aanbieding bestaande prijzen, koersen, lonen, belastingen en andere voor het prijspeil relevante factoren. Indien na de (order)bevestiging in één of meer van de genoemde factoren wijziging plaatsvindt, is aanbieder gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig aan te passen. Indien krachtens de onderhavige bepaling tot prijsverhoging wordt overgegaan, en de verhoging bedraagt meer dan 10 % van het totale overeengekomen bedrag, heeft de klant het recht de overeenkomst binnen acht dagen nadat zij bekend is of kon zijn met de prijsverhoging schriftelijk te ontbinden.

Betaling

 • Betaling dient steeds plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum. De klant is niet gerechtigd om enige vordering op aanbieder te verrekenen met de door aanbieder in rekening gebrachte bedragen.
 • Betaling, van grafische ontwerpen en websites, dienen voor 40% te worden voldaan na het afleveren van het eerste voorbeeld. Het rest bedrag dient te worden voldaan binnen 4 weken. Het definitieve ontwerp wordt pas gemaakt wanneer de eerste termijn is betaald.
 • Aanbieder heeft steeds het recht om af te leveren of geleverde zaken per deellevering te factureren
 • Betaling geschiedt door storting of overmaking op een door aanbieder aangewezen bank- of girorekening. Aanbieder heeft steeds het recht om zowel vóór als na de totstandkoming van de overeenkomst zekerheid voor de betaling c.q. vooruitbetaling te verlangen, zulks onder opschorting van de uitvoering van de overeenkomst door aanbieder, totdat de zekerheid verschaft is en/of de vooruitbetaling door aanbieder is ontvangen. Indien vooruitbetaling zou worden geweigerd, is aanbieder bevoegd de overeenkomst te ontbinden en is de klant aansprakelijk voor de daaruit voor aanbieder voortvloeiende schade.
 • Aanbieder is gerechtigd de afgifte van producten die zij voor de klant in verband met de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden onder zich heeft, op te schorten totdat alle door de klant aan aanbieder verschuldigde betalingen volledig zijn voldaan.
 • Wanneer betaling niet tijdig plaatsvindt, is de klant van rechtswege in verzuim zonder dat een ingebrekestelling noodzakelijk is. De klant is aan aanbieder vanaf dat moment rente over het openstaande bedrag verschuldigd van 2% per maand.
 • Ingeval na het verstrijken van een bij schriftelijke aanmaning gestelde nadere betalingstermijn nog geen betaling ontvangen is, is de klant een boete verschuldigd gelijk aan 10 % van de door de klant aan aanbieder verschuldigde hoofdsom inclusief BTW, ongeacht of aanbieder buitengerechtelijke incassokosten heeft moeten maken en onverminderd het recht van aanbieder om schadevergoeding te vorderen.
 • Onverminderd de overige rechten van aanbieder uit hoofde van dit artikel, is de klant jegens aanbieder gehouden om de incassokosten te vergoeden die aanbieder heeft moeten maken en welke verder gaan dan het versturen van een enkele sommatie of het enkel doen van een – niet aanvaard - schikkingsvoorstel, het inwinnen van eenvoudige inlichtingen of het op gebruikelijke wijze samenstellen van het dossier. Deze kosten worden vastgesteld op basis van de op dat moment daarvoor geldende richtlijnen bij rechtbanken in Nederland.
 • De toepasselijkheid van artikel 6:92 BW is voor wat betreft het in dit artikel opgenomen boetebeding uitgesloten.

Garantie

 • Indien door aanbieder aan de klant garantie wordt verstrekt ten aanzien van de door haar geleverde of te leveren werkzaamheden of producten, zal zij zulks uitdrukkelijk schriftelijk aan de klant kenbaar maken. Bij gebreke van een dergelijke uitdrukkelijke schriftelijke kennisgeving kan de klant geen beroep doen op garantie, onverminderd diens wettelijke rechten die voortvloeien uit dwingendrechtelijke bepalingen.
 • Indien een beroep op garantie van de klant gegrond zou zijn, zal aanbieder de te leveren producten -naar de keuze van aanbieder- herstellen dan wel alsnog leveren zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de klant aantoonbaar zinloos zou zijn geworden. Indien aanbieder de klant mededeelt tot herstel te zullen overgaan, zal de klant de geleverde producten, op haar kosten en voor haar risico, weer ter beschikking stellen aan aanbieder.
 • Alle eventuele garantieverplichtingen van aanbieder vervallen indien fouten, gebreken of onvolkomenheden ten aanzien van die zaken het gevolg zijn van onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik of beheer van geleverde zaken door de klant of door de klant ingeschakelde derden of indien die het gevolg zijn van een van buiten komende oorzaken zoals bijvoorbeeld brand- of waterschade, of indien de klant of een derde zonder toestemming van aanbieder wijzigingen in de door aanbieder geleverde zaken heeft aangebracht of heeft laten aanbrengen.

Reclames

 • Eventuele klachten over een door aanbieder geleverd product, dienen terstond door de klant aan aanbieder schriftelijk en gemotiveerd te worden medegedeeld. Indien 14 dagen na levering van de producten zijn verstreken, kan door de klant niet meer gerechtvaardigd worden gereclameerd, tenzij het gebrek ten tijde van de levering bij een zorgvuldige en tijdige controle niet waarneembaar zou zijn geweest. In dat geval moet de klant aanbieder, binnen 14 dagen nadat het gebrek aan de klant bekend is geworden of bekend kon zijn, van het gebrek schriftelijk en gemotiveerd op de hoogte brengen van het gebrek.
 • Zonder voorafgaande schriftelijke instemming is aanbieder niet verplicht retourzendingen van de klant te accepteren. In ontvangst name van retourzendingen impliceert in geen geval erkenning door aanbieder van de door de klant opgegeven grond voor retourzending. Het risico ten aanzien van retour gezonden producten blijft berusten bij de klant, totdat de producten door aanbieder zijn gecrediteerd.
 • Indien de klant een beroep doet op een eventueel overeengekomen garantieregeling doch dat beroep vervolgens ongerechtvaardigd blijkt, heeft aanbieder het recht om de werkzaamheden en kosten van onderzoek en herstel die aan haar zijde uit dat beroep zijn voortgevloeid bij de klant in rekening te brengen conform haar gebruikelijke tarieven, met een minimum van € 100,00.

Eigendomsvoorbehoud

 • Alle door aanbieder te leveren en geleverde producten blijven onder alle omstandigheden eigendom van aanbieder, zolang de klant enige vordering van aanbieder, waaronder in ieder geval de vorderingen genoemd in artikel 3:92, lid 2 BW, niet heeft voldaan.
 • De klant is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde producten met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van aanbieder te bewaren.
 • De klant is niet bevoegd de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde producten, zolang de eigendom daarvan niet op haar is overgegaan, aan derden te verpanden, anderszins te bezwaren of geheel of gedeeltelijk over te dragen, behoudens voor zover die overdracht ter uitoefening van de gebruikelijke bedrijfsactiviteiten van de klant plaatsvindt.
 • Indien de klant met de nakoming van haar betalingsverplichtingen jegens aanbieder tekort schiet of aanbieder goede grond heeft te vrezen dat de klant in die verplichtingen tekort zal schieten, is aanbieder gerechtigd de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde goederen terug te nemen. De klant zal de aanbieder te allen tijde vrije toegang verlenen tot haar terreinen en/of gebouwen ter inspectie van de zaken en/of ter uitoefening van de rechten van de aanbieder. Na terugneming zal de klant worden gecrediteerd voor de marktwaarde, welke in geen geval hoger kan zijn dan de oorspronkelijke prijs die de klant met aanbieder was overeengekomen, verminderd met de kosten die voor aanbieder uit de terugneming voortvloeien.

Ontbinding en beëindiging

 • De klant wordt geacht in verzuim te zijn indien deze enige verplichting uit de overeenkomst niet of niet tijdig nakomt, alsmede indien de klant niet voldoet aan een schriftelijke aanmaning om binnen een gestelde redelijke termijn alsnog volledig na te komen.
 • In geval van verzuim van de klant is aanbieder gerechtigd zonder enige verplichting tot schadevergoeding, en onverminderd de haar toekomende rechten, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden door een daartoe gerichte schriftelijke mededeling aan de klant en/of het door de klant eventueel aan aanbieder verschuldigd bedrag terstond in zijn geheel op te eisen en/of het eigendomsvoorbehoud in te roepen.
 • Aanbieder is bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden indien de klant surséance van betaling of faillissement aanvraagt of tegen hem aangevraagd wordt of beslag op het geheel of een gedeelte van haar vermogen wordt gelegd. Alle gefactureerde bedragen worden alsdan direct opeisbaar. aanbieder zal vanwege deze beëindiging nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.

Overmacht

 • Aanbieder is niet aansprakelijk indien een tekortkoming het gevolg is van overmacht. Gedurende de periode waarin sprake is van overmacht worden de verplichtingen van aanbieder opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht de nakoming van de verplichtingen door aanbieder niet mogelijk is langer duurt dan drie maanden, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden, zonder dat ter zake enige gehoudenheid tot schadevergoeding zal bestaan.
 • Onder het begrip ‘overmacht’ als bedoeld in dit artikel wordt in ieder geval verstaan, onvoorziene omstandigheden, ook van economische aard, welke buiten schuld of toedoen van aanbieder zijn ontstaan, zoals onder andere ernstige storing in het bedrijf, noodgedwongen inkrimping van de productie, stakingen en uitsluitingen, zowel bij aanbieder als bij toeleveringsbedrijven, oorlog, vijandelijkheden, staat van beleg, mobilisatie, hetzij in Nederland hetzij in enig ander land waar eventuele vestigingen van aanbieder of van toeleveringsbedrijven zijn gevestigd, vertragingen in het transport of vertraagde of foutieve levering van zaken of materialen of onderdelen door derden waaronder begrepen toeleveringsbedrijven van aanbieder.
 • Indien aanbieder bij het intreden van overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de klant gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

Aansprakelijkheid

 • Aanbieder is uitsluitend aansprakelijk voor schade die de klant lijdt, indien en voor zover die schade het rechtstreekse gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van leidinggevenden van aanbieder.
 • De totale aansprakelijkheid van aanbieder zal in alle gevallen zijn beperkt tot vergoeding van directe schade, waarbij het totale door aanbieder aan de klant te betalen bedrag uit hoofde van eventuele ongedaanmakingsverplichtingen en vergoeding van schade nimmer meer zal bedragen dan maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (exclusief BTW).
 • Aanbieder is niet aansprakelijk voor schade, indien en voor zover de klant zich tegen de desbetreffende schade heeft verzekerd dan wel in redelijkheid had kunnen verzekeren.

Geschillen en toepasselijk recht

 • Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden dan dient de uitleg van die bepaling(en) plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.
 • Op een met aanbieder gesloten overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Buitenlandse wetgeving en verdragen waaronder het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken van 11 april 1980 (Weens Koopverdrag) is uitgesloten.
 • Alle eventuele geschillen die betrekking hebben op deze overeenkomst of die uit deze overeenkomst voortkomen, zullen in eerste aanleg worden beslecht door uitsluitend de bevoegde rechter in het arrondissement waarin de aanbieder ten tijde van het sluiten van deze overeenkomst is gevestigd.